FRIHET ELLER UNDERKASTELSE - VALET ÄR DITT!


Texterna på denna hemsida, och de flesta av länkarna, är i ett eller annat avseende belysande dels för min egen tro på människan, personen, individens betydelse för den sociala gemenskapen, för framsteg och välstånd, dels för vår plikt att försvara grunderna för gemenskap, framsteg och välstånd, dvs. människornas, personernas, individernas liv, frihet och egendom, från angrepp av dem som inte respekterar andra individers rättigheter, vare sig till liv, frihet eller egendom.

Ur ett humanistiskt perspektiv är ödmjukhet ett gott begrepp för att beskriva ett förhållningssätt som är baserat på respekt för andra människor.

Ur ett politiskt perspektiv är demokrati ”grundordet” (jfr. Martin Buber). Även om demokrati inte är en nödvändig förutsättning för frihet, än mindre för gemenskap, framsteg och välstånd, är ändå dess motsats, diktaturen, värre. Diktaturens förutsättning är tvång. Den respekterar inte individers liv, frihet och egendom, utan kräver underkastelse. Friheten är alltså tvärtom en nödvändig förutsättning för demokrati. Demokratin använder tvånget för att försvara friheten; diktaturen för att undertrycka den. När vi försvarar demokratin, försvarar vi också friheten.

Ur ett juridiskt perspektiv är "grundordet" rättvisa, men det är då inte fråga om en distributiv eller kommutativ rättvisa, vilken syftar till omfördelning, utan om en juridisk rättvisa som använder demokratins tvångsmakt för att bestraffa dem som inte är ödmjuka.

Den demokratiska statens företrädare är således både ödmjuka och rättvisa när de använder tvånget.

Den demokratiska staten är den enda stat som kan försvara friheten. Men det krävs också en vilja och en förmåga att försvara den hos alla oss som är demokrater.

Inga demokratiska stater har någonsin gått i krig mot varandra. Demokrati är således en god förutsättning för fred. När man försvarar en demokratisk stat, och när stater som styrts av diktatorer befrias och blir demokratier, försvarar och utvidgar man fredens domäner.

När en demokratisk stat angrips kräver ödmjukheten att man står upp till dess försvar.

Friheten är det grundläggande "grundordet".

©: Lennart Eriksson
Publicerat den 31 maj 2005. Reviderat den 13 juni 2005 och den 24 augusti 2007.