Lennart Erikssons anor

Titel
Förkortning
Myndighet
Författare
Plats
Publikation
Referensnummer
Referenstyp

Poster kopplade till källan

Typ
Händelser
Död

Anteckningar

Källor: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten. Långtjärn för skötsel, torpet är 1642 upptaget av finnen IKOA-Matts. Källa: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten. LÅNGTJÄRN upptogs omkring 1640 av MATTS ERKSSON IKOINEN (IKOA-Matts) och inskrevs i Jordeboken 1649, som "Nybygge"; det skattlades 1650 som 1/4 h. Så länge fick dock icke MATTS vara med; GOTTLUND berättar i sin "Dagbok..." om varför; "... Den förste som upptagit detta ställe skall varit en IKOINEN... Hans hästar hade en gång gjort skada på en HINDRIK HAIKOINENS sveder. De råkade varandra i skogen och sutto och pratade härom. IKOINEN ville förlikning och bad härom. HAIKOINEN svarade: Jag skall nog förlika dig och slog därpå med bösspipan honom i huvudet, varav den andre genast dog. Han nedgömde honom i bäcken Tunturinpuro, Hustrun frågade vid hemkomsten varföre han vore så sorgsen, Han berättade för henne saken och rymde till Norge. Stället heter ännu MURRAHO.." GOTTLUND fick fel namn berättat för sig; det rätta framgår av Dprot F 1648 h4: "Näst gafs tillkiänna, huru Sigfrid Pedersson i Bredsjön, Fryksände Sochen en finne hade nyligen mördat sin granne, Matts Erichsson i Långkiernen i samma Sochn, och straxt förrymbdt som man menar åth Norige, och nu skall hans hustrun haffua begynt att föryttra och sällia bort boet och achta sin koos effter honom. Rätten fan för godt att låta Gode Män skiffta boet, och taga twådelen som Mannen kommer till, ifrån hustrun och sättia honom i taka händer, til thes saaken bliffuer edsfört, och i medlertijd låta stämpa honom Sigfrid Pedersson såsom hör nu offentligen aff rätten förmedels förste resan, altingh at swara til sin saak. Långtjärn för skötsel, torpet är 1642 upptaget av finnen IKOA-Matts. Källa: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten. LÅNGTJÄRN upptogs omkring 1640 av MATTS ERKSSON IKOINEN (IKOA-Matts) och inskrevs i Jordeboken 1649, som "Nybygge"; det skattlades 1650 som 1/4 h. Så länge fick dock icke MATTS vara med; GOTTLUND berättar i sin "Dagbok..." om varför; "... Den förste som upptagit detta ställe skall varit en IKOINEN... Hans hästar hade en gång gjort skada på en HINDRIK HAIKOINENS sveder. De råkade varandra i skogen och sutto och pratade härom. IKOINEN ville förlikning och bad härom. HAIKOINEN svarade: Jag skall nog förlika dig och slog därpå med bösspipan honom i huvudet, varav den andre genast dog. Han nedgömde honom i bäcken Tunturinpuro, Hustrun frågade vid hemkomsten varföre han vore så sorgsen, Han berättade för henne saken och rymde till Norge. Stället heter ännu MURRAHO.." GOTTLUND fick fel namn berättat för sig; det rätta framgår av Dprot F 1648 h4: "Näst gafs tillkiänna, huru Sigfrid Pedersson i Bredsjön, Fryksände Sochen en finne hade nyligen mördat sin granne, Matts Erichsson i Långkiernen i samma Sochn, och straxt förrymbdt som man menar åth Norige, och nu skall hans hustrun haffua begynt att föryttra och sällia bort boet och achta sin koos effter honom. Rätten fan för godt att låta Gode Män skiffta boet, och taga twådelen som Mannen kommer till, ifrån hustrun och sättia honom i taka händer, til thes saaken bliffuer edsfört, och i medlertijd låta stämpa honom Sigfrid Pedersson såsom hör nu offentligen aff rätten förmedels förste resan, altingh at swara til sin saak.