Lennart Erikssons anor

Simon Larsson Kauttoinen

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Kerstin Halvardsdotter ca 1605 Lars Simonsson Kauttoinen

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse ca 1595
Död 1694

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Kerstin Halvardsdotter Partner eller fru ca 1605 1696
Barn
Lars Simonsson Kauttoinen Son Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland 1629 1702
Barnbarn
Anna Larsdotter Kauttoinen Barnbarn Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland ca 1670 Sunne, Lövåsen, Värmland 1730
Barnbarns barn
Annika Danielsdotter Barnbarns barn Sunne, Östra Lövåsen, Värmland 1695 Sunne, Arnstorp, Värmland 1787-08-15
Lars Danielsson Suhoinen Barnbarns barn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1704 1737-03-03
Barnbarns barnbarn
Marit Gustafsdotter Barnbarns barnbarn Arnstorp, Sunne, Värmland 1721 Hedåsen, Sunne, Värmland 1799
Olov Larsson Suhoinen Barnbarns barnbarn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1733-04-16 Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1797-04-07
Annika Gustafsdotter Barnbarns barnbarn Sunne, Arnstorp, Värmland 1735-12-12 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1805-09-20
Barnbarns barnbarns barn
Lars Olsson Suhoinen Barnbarns barnbarns barn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1756-09-20 Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1835-01-11
Stina Eriksdotter Barnbarns barnbarns barn Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1774-11-26 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1848-11-02
Barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Larsson Suhoinen Barnbarns barnbarns barnbarn Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1790-01-03 Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1866-01-12
Erik Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarn Lysvik, Ö Berga, Värmland 1804-07-31 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1880-02-29
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Per Eriksson Loberg Barnbarns barnbarns barnbarns barn Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1835-09-09 Lysvik, Värmland 1890-12-18
Marit Olsdotter Suhoinen Barnbarns barnbarns barnbarns barn Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1843-09-30 Lysvik, Värmland 1916-09-09
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Persson Loberg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1863-06-21 Lysvik, Värmland 1942-09-03
Alma Kristina Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Skäggegård, Lysvik, Värmland 1869-04-04 1961
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Selma Ingeborg Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Lysvik, Värmland 1897-06-24 Sunne, Värmland 1989-04-18
Tage Fritiof Erlander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Ransäter, Värmland 1901-06-13 St. Göran, Stockholm, Sverige 1985-06-21

Anteckningar

SIMON Smed, SIMON LARSSON KA(JTTOINEN, f c1595, var bössesmed och kom från Örebro. GOTTLUND får sig berättat om SIMON Smed, och
skriver i sin "Dagbok ..." "som varit en kronosmed i Örebro och ännu sedemera gjorde bössor här i Ragvaldstjärn. SIMON KAUTTOINEN hade
varit ett år i Örebro, rymt och blivit efterlyst. Han kom till Elvdalen och tjente hos en smed, men yppade aldrig sin konst. En gång då smeden
varit längre bort, och man behövde en gammal yxa reparerad, så gjorde han det. Då smeden kom hem, såg han och betraktade yxan, och sade:
"Du är just den mannen, den efterlyste smeden, men det må du vara." Sedan for han till Ragvaldstjärn och tog därpå skatt, varav stammen
ännu finns kvar samt mycket utgrenad."

Hellebergsborna, på vars mark Ragvaldstjärn var upptaget, ville, sedan "Lekare Per" gett sig iväg, inte ha någon brukare i torpet. De försökte
få bort SIMON Smed, men det var inte lätt. Ett par Dprot vittnar om hur det gick, först F1652 v30:

"Näst förböds SIMON SMEDH i Raffaels Kiärn i Sund Sochn att hugga Näfwerskogh till Wedbrandh, på thet han icke måtte ther igenom alt för
swårt bliffue uthödt medh äganderne til skadha och Nachdeel och thette mädh 40 daler wijte."

och året efter kom F 1653 v9:

"Näst affsades, att enär åboerne i Hellebergh icke kunde med gode ordh öwertala SIMON LARSSON Smedh wedh Rag walls Kiern, wijka ther ifrån
och taga skiäl för sin ther nedh lagde omkostnad och arbete, så skall han få sittia ther odriffuin, och några gode män aff Rätten skola läggia til
samme Torp så mycke Skogh, som kan bliffue för ett Ottondels Hemman och ej mehre effter Bolbyn Hällebergh eij kan mista mehr, uthan thet
öffrige bliffuer honom förbehållit til hans nödtorfft."

SIMON LARSSON kom alltså 1643 och betalade de uthlagor som "Lekare-Per" lämnade obetalda efter sig. Ovan citerade Dprot är från 1653,
det tog alltså 10 år innan SIMON var säker på att få stanna.

SIMON LARSSON KAUTTOINEN, f c1595, var gift med KERSTIN HALVARDSDTR, f c1605. De båda hade givetvis flera barn, men endast om
två har uppgifter hittats

KARIN SIMONSDTR, f c 1625
.LARS SIMONSSON, f 162(9)

Fryksdals härad domprotokoll 1665 ht 34.
Hustrun Karin Simonsdotter i Södra Ängen hade tvenne barnkullar, i den förra Henrik, Annika,
karin och Ellika, i den senare (hennes egen) Britta och Karin. Atvet efter fadern Henrik Klementsson var 146 rd 14 öre, varav förra kullens
möderne är 58 rd 38 öre. Av resten, 87 rd 24 öre, har på 1/7 som tillkom sal. dottern Karin fallit 12 1/2 rd. Förra kullens fäderne är 75 rd,
inalles 133 rd 38 öre, som nu deponeras hos morfadern Simon Larsson i Ragvaldstjärn och hans son Lars Simonsson.


SIMON och KERSTIN fingo leva länge tillsammans, SIMON dog 1694 och begrovs den 26 september; KERSTIN levde ett par år till och dog 1696,
hon begrovs den 18 november.