Lennart Erikssons anor

Kerstin Halvardsdotter

Personendiagramm

Partner

Partner Geburtsdatum Kinder
Simon Larsson Kauttoinen ca 1595 Lars Simonsson Kauttoinen

Personenereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Geburt ca 1605
Tod 1696

Verwandtschaftsbericht

Name Art Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Partner
Simon Larsson Kauttoinen Partner oder Ehemann ca 1595 1694
Kinder
Lars Simonsson Kauttoinen Sohn Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland 1629 1702
Enkel
Anna Larsdotter Kauttoinen Enkeltochter Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland ca 1670 Sunne, Lövåsen, Värmland 1730
Urenkel
Annika Danielsdotter Urenkeltochter Sunne, Östra Lövåsen, Värmland 1695 Sunne, Arnstorp, Värmland 1787-08-15
Lars Danielsson Suhoinen Urenkelsohn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1704 1737-03-03
Ur-Urenkel
Marit Gustafsdotter Ur-Urenkeltochter Arnstorp, Sunne, Värmland 1721 Hedåsen, Sunne, Värmland 1799
Olov Larsson Suhoinen Ur-Urenkelsohn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1733-04-16 Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1797-04-07
Annika Gustafsdotter Ur-Urenkeltochter Sunne, Arnstorp, Värmland 1735-12-12 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1805-09-20
Ur-Ur-Urenkel
Lars Olsson Suhoinen Ur-Ur-Urenkelsohn Östra Lövåsen, Sunne, Värmland 1756-09-20 Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1835-01-11
Stina Eriksdotter Ur-Ur-Urenkeltochter Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1774-11-26 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1848-11-02
4x(Ur)enkel
Olof Larsson Suhoinen 4x(Ur)enkelsohn Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1790-01-03 Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1866-01-12
Erik Eriksson 4x(Ur)enkelsohn Lysvik, Ö Berga, Värmland 1804-07-31 Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1880-02-29
5x(Ur)enkel
Per Eriksson Loberg 5x(Ur)enkelsohn Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1835-09-09 Lysvik, Värmland 1890-12-18
Marit Olsdotter Suhoinen 5x(Ur)enkeltochter Myringeby, Lysvik, Värmland, Sverige 1843-09-30 Lysvik, Värmland 1916-09-09
6x(Ur)enkel
Olof Persson Loberg 6x(Ur)enkelsohn Lysvik, Kyrkobyn, Värmland 1863-06-21 Lysvik, Värmland 1942-09-03
Alma Kristina Nilsdotter 6x(Ur)enkeltochter Skäggegård, Lysvik, Värmland 1869-04-04 1961
7x(Ur)enkel
Selma Ingeborg Eriksson 7x(Ur)enkeltochter Lysvik, Värmland 1897-06-24 Sunne, Värmland 1989-04-18
Tage Fritiof Erlander 7x(Ur)enkelsohn Ransäter, Värmland 1901-06-13 St. Göran, Stockholm, Sverige 1985-06-21

Notizen

SIMON Smed, SIMON LARSSON KA(JTTOINEN, f c1595, var bössesmed och kom från Örebro. GOTTLUND får sig berättat om SIMON Smed, och
skriver i sin "Dagbok ..." "som varit en kronosmed i Örebro och ännu sedemera gjorde bössor här i Ragvaldstjärn. SIMON KAUTTOINEN hade
varit ett år i Örebro, rymt och blivit efterlyst. Han kom till Elvdalen och tjente hos en smed, men yppade aldrig sin konst. En gång då smeden
varit längre bort, och man behövde en gammal yxa reparerad, så gjorde han det. Då smeden kom hem, såg han och betraktade yxan, och sade:
"Du är just den mannen, den efterlyste smeden, men det må du vara." Sedan for han till Ragvaldstjärn och tog därpå skatt, varav stammen
ännu finns kvar samt mycket utgrenad."

Hellebergsborna, på vars mark Ragvaldstjärn var upptaget, ville, sedan "Lekare Per" gett sig iväg, inte ha någon brukare i torpet. De försökte
få bort SIMON Smed, men det var inte lätt. Ett par Dprot vittnar om hur det gick, först F1652 v30:

"Näst förböds SIMON SMEDH i Raffaels Kiärn i Sund Sochn att hugga Näfwerskogh till Wedbrandh, på thet han icke måtte ther igenom alt för
swårt bliffue uthödt medh äganderne til skadha och Nachdeel och thette mädh 40 daler wijte."

och året efter kom F 1653 v9:

"Näst affsades, att enär åboerne i Hellebergh icke kunde med gode ordh öwertala SIMON LARSSON Smedh wedh Rag walls Kiern, wijka ther ifrån
och taga skiäl för sin ther nedh lagde omkostnad och arbete, så skall han få sittia ther odriffuin, och några gode män aff Rätten skola läggia til
samme Torp så mycke Skogh, som kan bliffue för ett Ottondels Hemman och ej mehre effter Bolbyn Hällebergh eij kan mista mehr, uthan thet
öffrige bliffuer honom förbehållit til hans nödtorfft."

SIMON LARSSON kom alltså 1643 och betalade de uthlagor som "Lekare-Per" lämnade obetalda efter sig. Ovan citerade Dprot är från 1653,
det tog alltså 10 år innan SIMON var säker på att få stanna.

SIMON LARSSON KAUTTOINEN, f c1595, var gift med KERSTIN HALVARDSDTR, f c1605. De båda hade givetvis flera barn, men endast om
två har uppgifter hittats

KARIN SIMONSDTR, f c 1625
.LARS SIMONSSON, f 162(9)

Fryksdals härad domprotokoll 1665 ht 34.
Hustrun Karin Simonsdotter i Södra Ängen hade tvenne barnkullar, i den förra Henrik, Annika,
karin och Ellika, i den senare (hennes egen) Britta och Karin. Atvet efter fadern Henrik Klementsson var 146 rd 14 öre, varav förra kullens
möderne är 58 rd 38 öre. Av resten, 87 rd 24 öre, har på 1/7 som tillkom sal. dottern Karin fallit 12 1/2 rd. Förra kullens fäderne är 75 rd,
inalles 133 rd 38 öre, som nu deponeras hos morfadern Simon Larsson i Ragvaldstjärn och hans son Lars Simonsson.


SIMON och KERSTIN fingo leva länge tillsammans, SIMON dog 1694 och begrovs den 26 september; KERSTIN levde ett par år till och dog 1696,
hon begrovs den 18 november.